ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ZE DVOU ZDROJŮ. Ing. Jakub Vrána, Ph.D. VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZB

Z důvodu stále častějšího využívání užitkové a provozní vody v budovách začíná být aktuální problematika oddílných vodovodů a zásobování vodou ze dvou zdrojů. Při zásobování vodou ze dvou zdrojů je důležité zejména zabezpečení vnitřního vodovodu pitné vody před možnou kontaminací vodou nepitnou.

1 Úvod
    V současné době se, vzhledem k nárůstu ceny vody, začíná stále více pro určité účely využívat voda z domovních studní a nádrží na srážkovou vodu. V budoucnu lze očekávat také větší využívání šedé vody (splaškové vody bez fekálií). Voda ze studní nemusí být pitná a jako vodu užitkovou ji lze využívat pro zálivku zahrady, zavlažování, splachování záchodů a podle její jakosti také k jiným účelům, ke kterým postačuje nepitná voda. Pokud je voda ze studny pitná, může být, společně s pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu, za určitých podmínek využívána pro zásobování všech odběrných míst v domě. Srážkovou vodu lze využívat rovněž pro zálivku zahrady a po mechanické úpravě také ke splachování záchodů a popř. k jiným technologickým účelům, u kterých není vyžadována pitná voda a postačuje voda provozní. Šedou vodu lze využívat pouze po vyčištění, jímž se získá bílá voda (provozní voda), kterou lze, podobně jako srážkovou vodu, využívat pro zálivku zahrady, a také ke splachování záchodů, a popř. k jiným technologickým účelům, u kterých není vyžadována pitná voda.
    Při zásobování vodami o různé jakosti nesmí být potrubí těchto různých vod (pitné, užitkové a provozní) nikdy propojena.

2 Způsoby zásobování nemovitosti vodou ze dvou zdrojů
    Aby nemohlo dojít ke kontaminaci pitné vody, musí být zásobování vnitřního vodovodu ze dvou zdrojů řešeno:
-    oddílným vnitřním vodovodem skládajícím se ze dvou oddělených nikde nepropojených potrubí, kdy jedno potrubí zásobuje např. nádržkové splachovače užitkovou nebo provozní vodou a druhé potrubí ostatní odběrná místa pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu, nebo
-    pomocí přerušovací nádrže, do které je voda přiváděna z obou zdrojů, např. ze studny a vodovodu pro veřejnou potřebu a přítokové potrubí do této nádrže je proti zpětnému průtoku chráněno volným výtokem AA nebo AB podle ČSN EN 1717, ČSN EN 13076 a ČSN EN 13077, nebo
-    vodovodem pitné vody a vodovodem provozní vody s možností doplňování pitné vody do vodovodu provozní vody přes volný výtok AA nebo AB podle ČSN EN 1717, ČSN EN 13076 a ČSN EN 13077.
Platí důležitá zásada uvedená také ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., že vodovodní přípojka pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a vnitřní vodovod pitné vody nesmí být propojeny s jiným zdrojem vody.

3 Oddílný vodovod
Protože je dnes převážná většina domů zásobována pouze pitnou vodou, jsou oddílné vnitřní vodovody zatím málo časté. Nebylo tomu tak vždy. Např. v Brně bylo před druhou světovou válkou podle předpisu [1] předepsáno, zásobovat splachovače na záchodech, výtoky v prádelnách, všechna zařízení ke kropení zahrad, cest, veřejných prostranství, požární hydranty a topná zařízení pro průmyslové účely z vodovodu užitkové vody, protože v části Brna byl zřízen vodovod užitkové vody pro veřejnou potřebu a předpokládalo se jeho další rozšiřování. Zdrojem pro tento vodovod byla upravená voda z řeky Svratky. V místech, kde nebyl vodovod užitkové vody pro veřejnou potřebu zřízen, musela být všechna výše uvedená odběrná místa zásobována ze zvláštního potrubí vnitřního vodovodu napojeného na vodovod pitné vody přímo za vodoměrem u vodovodní přípojky. Předpokládalo se budoucí zřízení vodovodní přípojky užitkové vody a napojení potrubí k odběrným místům užitkové vody na tuto vodovodní přípojku. Výjimku z povinnosti zřídit zvláštní potrubí pro odběrná místa užitkové vody povolovala správa vodáren pouze v místech, kde se zřízení vodovodu užitkové vody pro veřejnou potřebu v dohledné době nepředpokládalo, popř. kde bylo možné zvláštní potrubí pro užitkovou vodu snadno později zřídit. Podle těchto zásad se v Brně zřizovaly oddílné vnitřní vodovody až do konce 50. let 20. století.
Ze starého předpisu [1] je zřejmé, že oddílný vodovod je možné zřídit i před zahájením zásobování užitkovou nebo provozní vodou, protože obě potrubí oddílného vodovodu mohou být před zahájením zásobování užitkovou nebo provozní vodou napojena na vodovodní přípojku pitné vody. I v dnešní době může být, např. pro zásobování splachovačů na záchodech a výtokových ventilů na zahradě, zřízeno zvláštní potrubí. V budovách, kde se náklady na vodu rozúčtovávají podle podružných vodoměrů, to však znamená další vodoměr (na užitkovou nebo provozní vodu) v každé bytové nebo provozní jednotce. Pokud se předpokládá zásobování pitnou a užitkovou nebo provozní vodou, je oddílný vodovod vždy nutný. Otázkou zůstává způsob rozúčtování nákladů na provozní nebo užitkovou vodu, pokud se jedná o dům s více bytovými nebo samostatnými provozními jednotkami.

3.1 Dimenzování vodovodu užitkové nebo provozní vody
Měření průtoků v oddílných vnitřních vodovodech ukázala, že současnost používání nádržkových splachovačů je větší, než vyjadřuje odmocnina ve výpočtových vztazích uvedených v ČSN 75 5455. Proto je při výpočtech podle těchto vztahů vhodné při dimenzování potrubí zásobujícího většinu nádržkových splachovačů a malý počet jiných odběrných míst uvažovat jmenovitý výtok pro nádržkový splachovač QA = 0,2 l/s. U jednotných vnitřních vodovodů pro nádržkové splachovače plně dostačuje jmenovitý výtok QA = 0,1 l/s.
Měření spotřeb vody na splachování záchodů ukázalo, že pokud se náklady na vodu nerozúčtovávají podle podružných vodoměrů, může spotřeba vody pro splachování záchodů v budovách pro ubytování a možná i pro bydlení činit až 30 l na osobu a den. Při výpočtu potřeby provozní vody pro splachování záchodů je tedy vhodné v budovách pro bydlení nebo ubytování počítat se specifickou potřebou vody 25 až 30 l na osobu a den.   

3.2 Zkoušení oddílného vodovodu
Zkoušení oddílného vnitřního vodovodu se provádí stejně jako u vodovodu jednotného podle ČSN EN 806-4 a ČSN 75 5409 (v ČR) ve třech krocích:
a)    prohlídka potrubí;
b)    tlaková zkouška potrubí;
c)    konečná tlaková zkouška.
Zkoušení vnitřního vodovodu se může provádět po částech. O prohlídce, tlakové zkoušce potrubí a konečné tlakové zkoušce vnitřního vodovodu nebo jeho části se zpracuje protokol.
     U oddílných vnitřních vodovodů se podle ČSN 75 5409 zkouší každý vodovod (pitné, užitkové nebo provozní vody) zvlášť. Při zkoušení jednoho vodovodu musí být všechny vývody a výtokové armatury u druhého vodovodu otevřeny, aby se poklesem přetlaku prokázalo případné zakázané propojení obou vodovodů. Přívod vody do vodovodu s otevřenými vývody musí být uzavřen nebo odpojen. O prověření zakázaného propojení se provede zápis.

4 Zásobování jednotného vodovodu nebo rozvodu provozní vody ze dvou zdrojů
Zásobování jednotného vnitřního vodovodu ze dvou zdrojů vody, např. z vodovodu pro veřejnou potřebu a studny, se provádí pomocí přerušovací nádrže. Přívod pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu do přerušovací nádrže musí být opatřen volným výtokem AA nebo AB podle ČSN EN 1717.
Doplňování rozvodu provozní vody pitnou vodou musí být opatřeno některou z těchto ochranných jednotek podle ČSN EN 1717:
-    volným výtokem neomezeným (AA) podle ČSN EN 13076, např. výtokem nad kalichem;
-    volným výtokem s nekruhovým přepadem (neomezeným) (AB) ČSN EN 13077, obr. 1, např. nádrže s plovákovým ventilem.

Příklady doplňování pitné vody do rozvodu provozní (srážkové) vody jsou uvedeny na obrázcích 2 a 3.  Uvedenou problematikou se zabývá také nová ČSN EN 16941-1 vydaná v červenci 2018 vyhlášením v anglickém znění, která bude později přeložena do češtiny.

obr.1
Obr. 1 - Schéma volného výtoku s nekruhovým přepadem (neomezeného) – skupiny A, druhu B (podle výrobkové ČSN EN 13077)
A – vzduchová mezera, D - vnitřní průměr přívodního potrubí (světlost), H – nejvyšší hladina, h – svislá vzdálenost mezi přelivnou hranou a kritickou hladinou, 1 – přívodní potrubí, 2 – přítokový otvor, 3 – zásobovaná nádrž, 4 – přelivná hrana, 5 – přelivné potrubí (pokud je požadováno), 6 – Uw  5 h,  7 – kritická hladina (výška h nad přelivnou hranou).

obr.2Obr. 2 – Doplňování pitné vody do rozvodu provozní vody pomocí přerušovací nádrže opatřené na přívodu pitné vody volným výtokem
1 - střešní žlab, 2 – potrubí dešťové kanalizace, 3 – filtr, 4 – uklidněný přítok (dvě kolena u dna), 5 – akumulační nádrž na srážkovou vodu, 6 – přepad se zápachovou uzávěrkou (pokud je napojen přímo na kanalizaci), 7 – zpětná armatura (pokud je nutná), 8 – sací koš s plovákem a zpětnou armaturou, 9 – ponorné čerpadlo, 10 - výtlačné potrubí srážkové vody, 11 – uklidněný přítok vody (dvě kolena u dna), 12 – přepad přerušovací nádrže, 13 – přerušovací nádrž, 14 - přívod pitné vody s elektromagnetickým ventilem, 15 – volný výtok AA podle ČSN EN 13076 (výtok nad kalichem), 16 – šikmý mechanický filtr, 17 – automatická tlaková čerpací stanice, 18 – rozvod provozní vody, 19 – odběrná místa provozní vody.
 
obr.3Obr. 3 - Doplňování pitné vody do sacího potrubí provozní vody
1 - střešní žlab, 2 – potrubí dešťové kanalizace, 3 – filtr, 4 – uklidněný přítok srážkové vody do nádrže, 5 – nádrž na srážkovou (provozní) vodu, 6 – přepad se zápachovou uzávěrkou (pokud je napojen do kanalizace), 7 – zpětná armatura (pokud je nutná), 8 – sací koš s plovákem a zpětnou armaturou, 9 – sací potrubí dešťové (provozní) vody, 10 – automatická tlaková čerpací stanice, 11 – tlakový spínač nebo jiné ovládání čerpadla, 12 – nádržka pro doplňování pitné vody s plovákovým ventilem a elektromagnetickým ventilem na sacím potrubí (doplňování pitné vody přes volný výtok AB podle ČSN EN 13077), 13 – přepad s přerušením (volný výtok AA podle ČSN EN 13076), 14 – rozvod provozní vody, 15 – odběrná místa provozní vody, 16 – přívod pitné vody.

5    Závěr
Problematika zásobování budov vodou ze dvou zdrojů začíná být stále aktuálnější. V praxi se bohužel vyskytuje řada nedostatků spočívajících zejména v nedostatečném zabezpečení přívodu pitné vody proti zpětnému průtoku. Často se setkáváme se zakázaným propojením potrubí oddílných vodovodů pouze přes uzávěr nebo se zakázaným propojením přívodu vody ze studny a vodovodu pro veřejnou potřebu přes uzávěr a zpětný ventil. V poslední době došlo v České republice ke kontaminaci několika vodovodů pro veřejnou potřebu nepitnou vodou. Jednou z příčin takové kontaminace může být právě průtok nepitné vody přes zakázané propojení.

Poděkování
Příspěvek byl zpracován v rámci projektu 7AMB14SK206 Voda – základní surovina udržitelné společnosti 21. století.

Literatura
ČSN EN 806-1 až 4 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě
ČSN EN 1717 Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem
ČSN EN 13076  Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Neomezený volný výtok - Skupina A - Druh A
ČSN EN 13077  Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok s nekruhovým přepadem (neomezený) - Skupina A - Druh B
ČSN 75 5455    Výpočet vnitřních vodovodů
ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody
ČSN EN 16941-1 Systémy pro využití nepitné vody na místě - Část 1: Systémy pro využití dešťových vod
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 [1] Sbírka právních a technických předpisů o odběru a užívání vody z vodovodů zemského hlavního města Brna a zřizování a udržování domovních vodovodů i přípojek. Nákladem městských vodáren v Brně. Brno 1935. Archiv města Brna H 5769.

Více zde

Rezervace schůzky s vystavovatelem

Rezervujte si nyní termín schůzky s vystavovatelem, který Vás zajímá. Stačí jen kliknout na "Rezervovat schůzku", vybrat požadovaného vystavovatele a datum s časem, kdy budete na výstavě. Pak už jen informaci o čem bude Vaše schůzka, aby se vystavovatel mohl dostatečně připravit na vaše konkrétní dotazy. Následně je rezervace potvrzena i e-mailem a Vy budete na stánku vystavovatele očekáváni a Vaše schůzka probehně v klidu, bez vyrušování, odbíhání a stresu. Neváhejte proto a rezervujte si schůzku včas!