Postřehy ze semináře Spalinové cesty a komíny

Seminář se konal v průběhu měsíce listopadu 2017 v šesti krajských městech. Semináře organizovala firma Schiedel s.r.o. spolu se Společností pro techniku prostředí. Program semináře byl určen zájemcům o bezpečný provoz všech druhů spalinových cest a komínů.

První dvě přednášky se zaměřovaly na snižování energetické náročnosti budov, což souvisí i s komíny, které mohou mít menší průměr apod. Další přednášky se týkaly kouřovodů, komínů a legislativy.

1. Chytrá budova s téměř nulovou spotřebou energie

doc. Ing. Jiří Hirš, CSc., VUT v Brně

Po roce 2020 se budou navrhovat stále častěji stavby s velmi malou spotřebou energie, v některých případech blížící se nule. Má se na mysli spotřeba elektrické energie z veřejné sítě, spotřeba tepla z centrálních tepláren atd. Novostavby budou stále ve větší míře a efektivněji využívat energii vody, větru a slunce.
V současné době fungují vedle sebe zdroje energie centrální a decentrální. Decentrální (domovní) zdroje tvoří zejména solární panely, tepelná čerpadla, v budoucnu se předpokládá širší využití biomasových stanic a dalších zdrojů energie. Centrální zdroje zahrnují teplárny, výtopny či velké blokové kotelny. Velké centrální zdroje energie nejsou schopny reagovat na náhlé výkyvy počasí tak pružně jako zdroje decentrální.

Dufka01
Obr. 1 • Tepelné čerpadlo typu vzduch-voda

Zdroje tepla se rozdělují na:
• hlavní (nejčastěji kotel);
• aktivní (všechny obnovitelné zdroje tepla);
• pasivní (lidé a vnitřní zisky ze strojů a zařízení produkujících teplo).
Ke snižování energetické náročnosti budov přispívá také snížení tepelné ztráty správnou výměnou vzduchu v místnostech. Pro tento účel se využívá tzv. hybridní systém větrání. Jedná se o kombinaci přirozeného a nuceného větrání místností. Nejdříve probíhá přirozená výměna vzduchu (větrání), která se používá tak dlouho, dokud se nezhorší kvalita vzduchu na předem určenou hodnotu. Až vzduchové čidlo vyhodnotí kvalitu vzduchu v místnosti za nevyhovující, zapne se nucené větrání místnosti.
Pro návrh energetiky je výchozím podnětem tzv. referenční klimatický rok. Tento pojem obsahuje hodinová klimatická data pro zvolenou lokalitu České republiky podle požadavku normy ČSN EN ISO 15927-4 vytvořená v rámci projektu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR č. 122142 – 9801 (které je vlastníkem těchto dat). Data jsou poskytována na základě objednávky u ČHMÚ.
Studie Vídeňské technické univerzity zveřejnila informaci, že Rakousko by mohlo do roku 2030 pokrýt veškerou spotřebu elektřiny z domácích obnovitelných zdrojů. Podle studie je cíl technicky, komerčně i ekonomicky proveditelný, ale vyžaduje obrovskou politickou angažovanost a úsilí. Více než polovinu spotřeby mají pokrýt vodní elektrárny.
Podobným způsobem jako Rakousko se snaží chovat i ostatní státy. Cílem je snižovat energetickou náročnost budov a požadavky na energii plnit v budoucnu převážnou měrou z obnovitelných zdrojů, pokud možno domácích.

Dufka02
Obr. 2 • Výroba energie z obnovitelných zdrojů v Rakousku

Ambiciózní scénář (RES – 2. varianta) uvažuje veškeré možné faktory, o kterých je známo, že budou platné v roce 2030. Referenční alternativní scénář (REF – 1. varianta) nabízí konzervativní pohled a neuvažuje očekávané klimatické a energetické politiky EU.

2. Energetická náročnost a vnitřní prostředí budov

prof. Ing. Karel Kabele, CSc. ČVUT v Praze

S tématem souvisí řada právních předpisů. K nejdůležitějším patří Prováděcí vyhláška k Zákonu č. 406/ 2000 Sb., o hospodaření energií ve znění c. 131/2015 Sb. U mnoha dalších, např. Vyhlášky č. 78/2013 Sb. nebo č. 441/2012 Sb. a dalších, se připravuje revize.
U TNI 73 0331 Energetická náročnost budov probíhá převod na ČSN.
Podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií (aktuální úprava č. 103/2015 Sb., platí od 1. 7. 2015; č. 131/2015 Sb. platí od 1. 1. 2016):
„budova s téměř nulovou spotřebou energie je budova s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů“
Pro snížení energetické náročnosti budov (ENB) se připravuje zpřísnění požadavků na obálku budovy. Současně se připravuje pro obnovitelné zdroje energie (OZE) zpřísnění požadavku na neobnovitelnou primární energii. Podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov bylo vypracováno doporučení komise (EU) 2016/1318 ze dne 29. července 2016 o pokynech na podporu budov s téměř nulovou spotřebou energie a osvědčených postupů k zajištění, aby po roce 2020 byly všechny nově projektované budovy budovami s téměř nulovou spotřebou energie.

Dufka03
Obr. 3 • Koncept domu s téměř nulovou spotřebou

Charakteristické znaky budovy s téměř nulovou spotřebou energie: využití obnovitelných zdrojů, kvalitní parametry stavebních prvků obálky, účinné technické systémy budovy, kvalitní vnitřní prostředí.

Dufka04
Obr. 4 • Jedna z prvních budov s téměř nulovou spotřebou energie

Očekávání od otopných soustav: vysoká flexibilita, přesná dodávka tepla, rychlá reakce, vysoká účinnost, přesné řízení každé místnosti, dálkové ovládání regulace, dlouhá životnost.
Návrhy domů: řešení, které respektuje životní prostředí, spolupráce s chytrou sítí pomáhající udržet její rovnováhu a snižující její zranitelnost, vysoká energetická nezávislost.
V červnu 2016 byla dokončena výstavba nové kancelářské budovy firmy Fenix s.r.o. v Jeseníku, realizované jako objekt s téměř nulovou spotřebou energie ve standardech roku 2020. Toto administrativní centrum slouží nejen jako nové zázemí firmy, ale zejména jako pilotní projekt pro ověření spolupráce střešní fotovoltaické elektrárny s domovními bateriemi a „smart grid“ (inteligentní síť).
Snahou je neustále snižovat energetickou náročnost budov, zejména na vytápění. Důležitou otázkou je, jak správně navrhnout a realizovat obálku budovy s ohledem na zajištění pohody prostředí.
Pohodu prostředí charakterizovali různí odborníci takto:
• „Stav mysli, který vyjadřuje uspokojení s prostředím“ (Fanger 1970 – ASHRAE)
• „Souhrn podmínek, za nichž si subjekt neuvědomuje stav prostředí“ (Saini 1971)
• „Pohoda je neexistence zbytečné tísně při dané činnosti“ (Brundrett 1974)
• „Takový stav prostředí, při kterém se lidé v uvažovaném prostoru subjektivně cítí co nejlépe a jsou tedy též schopni maximálního pracovního výkonu ať již fyzického či duševního, nebo co nejúčinnějšího odpočinku.“ (Jokl 1986)
Úspora tepla je velmi závislá na velikosti součinitele prostupu tepla (U) přes stavební konstrukce. Pro domy s téměř nulovou spotřebou energie se navrhuje součinitel opravdu velmi malý.

DufkaT01
Tab. 1 • Hodnoty U pro různé varianty

Navrhovaná varianta je doporučená pro domy s téměř nulovou energetickou náročností. Hodnoty doporučené a pro pasivní domy vychází z normy ČSN 73 0540.
Pohodu prostředí výrazně ovlivňují tyto složky vnitřního prostředí:
• Tepelně-vlhkostní
• Kvalita vzduchu plyny aerosoly mikroorganizmy
• Akustika
• Osvětlení
• Elektro statická iontová magnetická ionizující ra¬diační pole
• Psychický komfort (barvy, povrchy, architektura...)
Vnitřní prostředí se podle ČSN EN 15251 rozděluje do 4 kategorií podle tab. 2.

DufkaT02
Tab. 2 • Charakteristické znaky vnitřního prostředí podle kategorií

DufkaT03
Tab. 3 • Požadavky na vybrané parametry vzduchu

Zdroj a více informací

Rezervace schůzky s vystavovatelem

Rezervujte si nyní termín schůzky s vystavovatelem, který Vás zajímá. Stačí jen kliknout na "Rezervovat schůzku", vybrat požadovaného vystavovatele a datum s časem, kdy budete na výstavě. Pak už jen informaci o čem bude Vaše schůzka, aby se vystavovatel mohl dostatečně připravit na vaše konkrétní dotazy. Následně je rezervace potvrzena i e-mailem a Vy budete na stánku vystavovatele očekáváni a Vaše schůzka probehně v klidu, bez vyrušování, odbíhání a stresu. Neváhejte proto a rezervujte si schůzku včas!