Úplná pravidla spotřebitelské soutěže

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže
„Přijďte na veletrh a vyhrajte skvělé ceny“

Úvodní ustanovení
Společnost Terinvest, spol. s r.o., se sídlem Bruselská 266/14, 120 00 - Praha 2, IČ: 48115592 (dále jen „pořadatel“), pořádá v období od 2. 2. 2017 do 5. 2. 2017 včetně (dále jen „termín soutěže“) pro návštěvníky veletrhu Moderní vytápění společnosti Terinvest, spol. s r.o. soutěž s názvem

„Přijďte na veletrh a vyhrajte skvělé ceny“
(dále jen „soutěž“).
Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba s trvalým bydlištěm v České republice starší 18 let, která splní podmínky účasti v soutěži (dále jen „účastník“).
Pravidla jsou platná pro Českou republiku.

Podmínky soutěže
Podmínkou účasti v soutěži je zakoupení vstupenky na veletrh Moderní vytápění
a Dřevostavby 2017 v termínu jeho konání. Při zakoupení vstupenky získá návštěvník na pokladně hrací kartu. Po doplnění kontaktních údajů a odpovědi na otázku odevzdá návštěvník hrací kartu na informacích do skleněné nádoby a dostává se do slosování o ceny, kterými jsou:
1. místo – první vylosovaný získává mobilní klimatizaci RKL 360 S-line v hodnotě 19.990,- Kč (cenu věnovala společnost Remko s.r.o.,)
2. místo – druhý vylosovaný získává odvlhčovač domácí ETF320 v hodnotě 9.600,- Kč (cenu věnovala společnost Remko s.r.o.,)
3. místo – třetí vylosovaný získá Infrapanel - topný obraz dle vlastního výběru v hodnotě 4.500,- Kč (cenu věnovala společnost SunnyHouse)
Účastník soutěže musí na kartu před jejím odevzdáním vyplnit všechny požadované údaje. Požadované údaje jsou: jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu účastníka..

Losování a předání výher
Losování soutěže bude probíhat v sídle provozovatele soutěže po termínu ukončení soutěže, nejpozději dne 10. 2. 2017. Všechny výherce soutěže bude provozovatel kontaktovat nejpozději do 1 týdne od slosování prostřednictví informačního emailu.

Účastník soutěže, výherce
Účastník soutěže se do soutěže o hlavní výhru zapojí tím, že v termínu soutěže odevzdá vyplněnou hrací kartu na informacích na veletrhu Moderní vytápění
a Dřevostavby společnosti (pořadatele veletrhu) Terinvest, spol. s r.o. Nedostatečně či nepravdivě vyplněné hrací karty budou z losování vyřazeny. Z platných hracích karet budou vylosováni 3výherci.
Výhra bude soutěžícím předána dle individuální dohody nejpozději do 4 týdnů od ukončení soutěže. Pokud se výherce k předání výhry nedostaví, propadá tato ve prospěch pořadatele.
Výhry do soutěže věnovaly společnosti Remko s.r.o., www.remko.cz a SunnyHouse, www.sunnyhouse.cz

Další ustanovení
Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže
a zavazuje se je plně dodržovat.
Účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých pořadateli za účelem vyhodnocení soutěže a předání výhry či pro marketingové účely, tj. zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož
i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, a prohlašuje, že všechny údaje nahlásil pravdivě. Tento souhlas uděluje bezplatně.
Účastí v soutěži poskytuje účastník pořadateli bezplatný souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení v souvislosti s prezentací výsledků soutěže v médiích
a reklamních materiálech pořadatele na neomezenou dobu. Tento souhlas lze kdykoli písemně odvolat.
Při předávání výhry může být s účastníkem pořízen obrazový a zvukový záznam
z předávání a vytvořena fotografie. Tento záznam a fotografie budou dále zpracovávány a použity ke komunikaci probíhající soutěže ve vybraných médiích. Převzetím výhry a podepsáním předávacího protokolu uděluje soutěžící pořadateli svůj souhlas s bezplatným využitím tohoto záznamu na neomezenou dobu. Tento souhlas lze kdykoli písemně odvolat.
Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do tří pracovních dnů od ukončení akce. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

Závěrečná ustanovení
Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže, obchodního partnera
i všech spolupracujících agentur a osoby jim blízké. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem v soutěži, výhra nebude předána.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na jakékoliv organizační změny, jakož i na zásah do pravidel soutěže a právo kdykoliv soutěž ukončit bez náhrady, a to po celou dobu trvání soutěže.
Výhry není možné vymáhat soudní cestou.
Výhry není možno nárokovat ve finanční ani jiné alternativní podobě.
V případě, že nedojde k rozdání výhry, tato propadá ve prospěch pořadatele soutěže.
Organizátorem soutěže je společnost Terinvest, spol. s r.o., se sídlem Bruselská 14, 120 00, Praha 2.

V Praze dne 2. 12. 2016

Rezervace schůzky s vystavovatelem

Rezervujte si nyní termín schůzky s vystavovatelem, který Vás zajímá. Stačí jen kliknout na "Rezervovat schůzku", vybrat požadovaného vystavovatele a datum s časem, kdy budete na výstavě. Pak už jen informaci o čem bude Vaše schůzka, aby se vystavovatel mohl dostatečně připravit na vaše konkrétní dotazy. Následně je rezervace potvrzena i e-mailem a Vy budete na stánku vystavovatele očekáváni a Vaše schůzka probehně v klidu, bez vyrušování, odbíhání a stresu. Neváhejte proto a rezervujte si schůzku včas!